Zápis

  • Před zápisem se domluvte na návštěvě školy na info@zsvpohybu.cz. Umožníme Vám náhled do výuky a zodpovíme všechny dotazy.

   Zápis proběhne od 1. do 15. dubna 2021 distanční formou.

   Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizován následujícím způsobem:

   • vyplňte prosím elektronickou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na https://zsvpohybu.edupage.org/register/
   • v termínu od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021 doručte žádost spolu s kopií rodného listu dítěte do školy
   • žádost je možné doručit následujícími způsoby:
    • do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče můžou zřídit zdarma, více informací na https://chcidatovku.cz/
    • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
    • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
    • osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě na info@zsvpohybu.cz).

   Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky (žádost je k dispozici na: https://zsvpohybu.edupage.org/a/dokumenty-skoly), je potřeba k žádosti o odklad školní docházky doložit doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

   Pokud máte o naši školu zájem a ještě jste neabsolvovali náhled do výuky, domluvte si prosím online konzultaci na info@zsvpohybu.cz. Náhledy do výuky umožníme ještě i během měsíce dubna, pokud to situace dovolí.

   Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

    

   Základní podmínkou pro přijetí je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2021 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

   Ve školním roce 2020/2021 bude na základě následujících kritérií přijato k základnímu vzdělávání 6 žáků.

   Před zápisem je vhodné absolvovat:

   • Osobní konzultaci s oběma rodiči / zákonnými zástupci (pokud možno) a jejich dítětem.
   • Náhled do výuky (v případě, že nebude možné školu navštívit osobně, umožníme náhled do online výuky).

    

   Kritéria pro přijetí:

   • dítě je sourozencem některého z našich žáků
   • shoda na základních metodách a principech fungování Základní školy V Pohybu

    

   Pro efektivní spolupráci školy a rodiny je důležité, aby měli oba zákonní zástupci ujasněné požadavky na vzdělávání svého dítěte, seznámili se se vzdělávací koncepcí školy a s touto koncepcí souhlasili.

   Zároveň musí škola dodržovat maximální počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jak stanoví § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

   V případě shodného pořadí (splnění stejných podmínek více dětmi), rozhodne los.

   Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách do 10. 5. 2021.

   Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

   V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o vzdělávání v termínu stanoveném v rozhodnutí o přijetí, bude přijato další dítě či děti podle pořadí náhradníků až do naplnění kapacity.