Zápis

  • Den otevřených dveří neorganizujeme. Náhled do výuky si můžete domluvit před zápisem s ředitelkou školy na tel. 608 280 113.

   • Zápis proběhne v dubnu 2020

   • Formální část zápisu:

   Zákonný zástupce vyplní přihlášku (ke stažení v sekci Administrativa) a předloží potřebné dokumenty:

   • rodný list dítěte
   • průkaz totožnosti zákonného zástupce

    

   Motivační část zápisu:

   Součástí motivační části zápisu je rozhovor pedagoga s dítětem, připraveny budou také neformální aktivity a hry. Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

   Základní podmínkou pro přijetí je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2020 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

   Nezbytné podmínky pro přijetí:

   • Oba rodiče / zákonní zástupci mají ujasněné požadavky na vzdělávání svého dítěte, seznámili se se vzdělávací koncepcí Základní školy V Pohybu a s touto koncepcí souhlasí.
   • Osobní konzultace s oběma rodiči / zákonnými zástupci (pokud možno) a jejich dítětem.
   • Náhled do výuky.

    

   Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka školy na základě dalších podmínek tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí:

   • dítě je sourozencem některého z našich žáků
   • shoda na základních metodách a principech fungování Základní školy V Pohybu
    • rodiče pomáhali školu založit – bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla
    • rodiče jsou zaměstnanci školy – podporujeme slučování pracovního a osobního života
    • rodiče se zapojují do jejího chodu, podílejí se na jejím vývoji
    • dítě či jeho rodiče se účastní akcí pořádaných školou (kroužky, jarmark, semináře…)

    

   Zároveň musí škola dodržovat maximální počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jak stanoví § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

   Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující stejné podmínky, rozhodne los.

   Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách do 10. 5. 2019.

   Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

   V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o vzdělávání v termínu stanoveném v rozhodnutí o přijetí, bude přijato další dítě či děti podle pořadí náhradníků až do naplnění kapacity.