• Jak se učíme?

   O obecném přístupu k dětem a výuce si můžete udělat obrázek na základě několika stěžejních principů, z nichž vycházíme:

   • Věkově smíšené třídy s malým počtem žáků (16 žáků na jednu třídu)
   • Respektující a individuální přístup
   • Prožitkové učení, učení se v souvislostech
   • Život v souladu s přírodou - možnost učit se venku, dostatek pohybu
   • Bezpečné prostředí bez zkoušení, známkování, soutěžení a srovnávání
   • Rodiče součástí školy

   Jak ale přistupujeme k učení v praxi?

   Především tak, aby to děti bavilo a do školy se těšily!

   To je pro nás velice důležité a proto vycházíme z kombinace pedagogických směrů a hotových přístupů a tvoříme koncept vlastní. Takový, který je v souladu s dětmi i s námi, jakožto průvodci dětí. Takový, který je možné i v budoucnu přizpůsobovat individuálním potřebám nás všech. Takový, který je spolu s námi v pohybu.

   Při tvorbě Školního vzdělávacího plánu se držíme zásad, jako je:

   Konstruktivistický přístup ke vzdělání – učení není jen pasivní přijímání informací, ale vychází ze žákovy zkušenosti, není mu předkládána hotová „pravda“, ale žák má možnost dojít k ní sám a následně nové informace aplikovat a zhodnotit

   Prožitkové učení – to, co si žák vyzkouší na vlastní kůži, si mnohem lépe zapamatuje a lépe propojí s již nabytými znalostmi

   Využívání efektivních metod učení – podrobněji rozepsáno na následujících řádcích

   Čím se inspirujeme?

   Jsme otevření všem dobrým myšlenkám.

   Volně se však inspirujeme především v těchto přístupech:

   Montessori pedagogika – respektování senzitivních období, práce s některými pomůckami, systém sebekontroly

   Waldorfská pedagogika – ukotvení v ročním koloběhu, tradicích a proměnách přírody

   Program Začít spolu – práce v centrech aktivit

   Projektová výuka – propojování poznatků a zkušeností z různých oblastí, dlouhodobá práce na projektech

   Kritické myšlení – využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení a tvořivého přístupu k novým situacím, důraz na spolupráci žáků, využití celé škály kooperativních metod, zohlednění skutečných žákových zájmů a potřeb

   Lesní školy – podpora pobytu v přírodě, výpravy, výlety

   Jak učíme matematiku a čtení?

   Matematika – Hejného metodou

   Čtení a psaní – čtení vyučujeme méně rozšířenou, ale velmi dobře propracovanou, hravou a se všemi předměty provázanou metodou Sfumato (tzv. splývavé čtení) a píšeme vázaným písmem (tedy tradiční podobou psacího písma)

   Předměty a témata výuky

   Vzhledem k tomu, že jsme škola zapsaná v rejstříku při ministerstvu školství, vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT.

   Předměty co nejvíce propojujeme, pracujeme na projektech (v rámci nichž je zapojeno čtení, psaní, matematika a další mezipředmětové vztahy) a pomáháme dětem zorientovat se ve světě jako celku, ne jen v jeho dílčích a od sebe oddělených sférách.

   Vzhledem k nutným výstupům a nárokům v rámci předmětů jako je český jazyk, anglický jazyk a matematika, však máme tyto předměty zařazeny do samostatných výukových bloků, které však jsou vždy provázány s aktuálně probíraným tématem.

   Anglický jazyk

   Výuku angličtiny máme zařazenou již od 1. třídy.

   Učitel komunikuje v rámci bloku anglického jazyka s dětmi výlučně anglicky a výuka je pojata hravou formou, zejména v podobě říkanek, písniček a podobně.

   Role učitele

   Učitel je především průvodcem na cestě za vědomostmi, nikoli středobodem výuky a jediným zdrojem informací.

   Omezujeme frontální výuku na minimum (frontální výuka = učitel vykládající látku pasivně přijímajícím žákům) a dáváme co největší prostor dětem. Učitel je více v roli pozorovatele, moderátora a facilitátora.

   Vzhledem k povaze naší školy, je pro nás důležitá otevřená komunikace a partnerský přístup mezi dětmi a učitelem.

   Pokud nás tedy vaše dítě bude oslovovat jménem, nemusíte lomit rukama nad jeho drzostí.
   V naší škole je to totiž žádoucí